ಚಿನಕುರಳಿ-೦೧

Saturday, November 19th, 2005

ಮರ್ಕಟ

ಪ್ರಪಂಚದ ಅತಿ ಭ್ರಷ್ಟ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಎರಡನೆಯ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂಭತ್ತನೆಯ ಸ್ಥಾನ. ಕನಿಷ್ಠ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬಹುದು.