ಗ೦ಧದ ನಾಡು ಅ೦ದದ ಬೀಡು ನಮ್ಮದು

Monday, May 21st, 2007

ಮಾತೆ ಭಾಶೆ ಯನ್ನು ಮಾತೆ ಭಾಶೆ ಯಲ್ಲೆ ನೊಡಿ ಬಹಳ ಸ೦ತೊಷವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ font ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ.

We Need Cultured films.

Friday, May 18th, 2007

The Kannada movie makers are inclined towards making Rowdyism and provoking movies giving reason the audience demand is such. But, any cultured society does not accept cruelty and vulgarity.  They give another big reason, if they invest on cultured movies we do not our money back, as,  so called cultured ones  are not regular movie watchers…. But  we need to  cgive cultural information to the ordinary mass… instead of this rowdism how to do is a big question. We, who are having cultural and social responsibility need to discuss and do something positively in this direction. Now, the question is How to prevent uncultured attitudes and examples through film media… which has great popularity and influence.

mwnefqrnlr

Saturday, May 12th, 2007

jasehbrspq

Saturday, May 12th, 2007

vcvohdpyve

Saturday, May 12th, 2007

Excel

Thursday, April 19th, 2007

hi

topic of excel is advance filter and when times it uses.
Pls solve it

Excel

Wednesday, April 18th, 2007

hi,

how can use the form in excel and creat.

Winodws XP ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ – ಪ್ರಚಾರ

Tuesday, March 20th, 2007

ಸ್ನೈಹಿತರೆ,Winodws XP ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಇದೆ ಅನ್ನೊ ವಿಚಾರ ಎಷ್ಡೋ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ!!! ಇದನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೆಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಬಳಸುವಂತಾಗಬಹುದು. We have to inform Govt or other private sector people and also internet and mail community people to give promote this.

How to develop an IME

Saturday, March 3rd, 2007

Dear Sir,
I’ve been thinking about creating a program that will enable to me type in assamese in pagemaker and coreldraw using visual basic .NET (i’m just starting to learn). I’m always be grateful to u if you’ll kindly tell me how to go about it. Also plz enlighten us as to how to create my own custom IME.

Kannada in Kubuntu

Saturday, January 13th, 2007

I have installed Kubuntu in my PC.
Now I want to type in Kannada in some sites or in a messenger.
How can to do it ?.
Please tell me….
Rgds
L@N@
lanakonaje@gmail.com