ಮುಖಗವಸುಗಳು

Thursday, November 19th, 2020

N95, N99, N100 ಮಾಸ್ಕ್ ಎಂದರೇನು?   ಕೋವಿಡ್-19 ರಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಹೊಸ ವಸ್ತು ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಅದುವೇ ಮುಖಗವಸುಗಳು (mask). ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ನಮೂನೆಯ ಮುಖಗವಸುಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಹಲವು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ, ಹಲವು ನಮೂನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಹಲವು ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖಗವಸುಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತಿವೆ. ಕೇವಲ ಒಂದೇ  ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಈ ಮುಖಗವಸುಗಳನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ದಾದಿಯರು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೆವು. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಬಳಸಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಸರಕಾರವೇ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. […]