ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಲೋಕ – ೦೦೫ (ಪೆಬ್ರವರಿ ೦೨, ೨೦೧೨)

Friday, February 3rd, 2012
ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಲೋಕ - ೦೦೫ (ಪೆಬ್ರವರಿ ೦೨, ೨೦೧೨)

ದೊಡ್ಡ ಕಿಸೆಯುಳ್ಳವರಿಗಾಗಿ “ದೊಡ್ಡ” ಫೋನು   ಇಂಗ್ಲಿಶಿನಲ್ಲಿ peerson with deep pocket ಎಂಬ ಮಾತು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡೀಕರಿಸಿದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಕಿಸೆಯುಳ್ಳವರು ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಹಣವಿರುವವರು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಮಾತಿನ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಎಂದರೆ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಿಸೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಿಸೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಹಣವಿರುವವರಿಗಾಗಯೇ ಬಂದಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಫೋನು ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ನೋಟ್.   ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ನೋಟ್ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಫೋನು ಎಂದು ಅವರು […]