ಗ೦ಧದ ನಾಡು ಅ೦ದದ ಬೀಡು ನಮ್ಮದು

ಮಾತೆ ಭಾಶೆ ಯನ್ನು ಮಾತೆ ಭಾಶೆ ಯಲ್ಲೆ ನೊಡಿ ಬಹಳ ಸ೦ತೊಷವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ font ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ.

Leave a Reply