ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿ

ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡವು ಈಗ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ರೂಪ ತಾಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯುನಿಕೋಡ್ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶೇಖರಗೊಂಡ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಯುನಿಕೋಡ್‌ಗೆ ಬದಲಿಸಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿರುವುದುರಿಂದ ಹಳೆಯ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪುನಾ ನೋಡಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಿನಕ್ಕೊಂದಿಷ್ಟರಂತೆ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಉತ್ಸುಕರಾದ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಸಿಗೋಣ,

ಸಿಮ್ಮವ,
ಪವನಜ

Comments are closed.