ಚಾಂದ್ರಮಾನ 'ಉಗಾದಿಯ' ಶುಭಾಶಯಗಳು.

 

   ಚಾಂದ್ರಮಾನ  ‘ಉಗಾದಿಯ’  ಶುಭಾಶಯಗಳು.

  "ಯುಗ  ಯುಗಗಳು ಕಳೆದರೂ ಯುಗಾದಿ ಮರಳಿ ಬರುತಿದೆ. ಹೊಸ ವರುಷವು ಹೊಸ ಹರುಷವ ಇನಿತು ಇನಿತು ತರುತಿದೆ."
   ‘ವ್ಯಯ’ ಸಂವತ್ಸರವು , ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದುಗುಡ ದುಮ್ಮಾನಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ, ಹೊಸ  ಚೈತನ್ಯ, ಹಾಗೂ ತ್ರುಪ್ತಿಯ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮೀಯಿಸಲಿ

    ವೆಂಕಟೇಶ.

Leave a Reply