ತುಂಗಾದಲ್ಲಿ ನುಕ್ತ ಚಿಹ್ನೆ

ತುಂಗಾ ಪಾಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನುಕ್ತ ಚಿಹ್ನೆ ಇಲ್ಲವೇ?

Leave a Reply