ಚಾಂದ್ರಮಾನ ‘ಉಗಾದಿಯ’ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

ಚಾಂದ್ರಮಾನ ‘ಉಗಾದಿಯ’ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

“ಯುಗ ಯುಗಗಳು ಕಳೆದರೂ ಯುಗಾದಿ ಮರಳಿ ಬರುತಿದೆ. ಹೊಸ ವರುಷವು ಹೊಸ ಹರುಷವ ಇನಿತು ಇನಿತು ತರುತಿದೆ.”
‘ವ್ಯಯ’ ಸಂವತ್ಸರವು , ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದುಗುಡ ದುಮ್ಮಾನಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ, ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ, ಹಾಗೂ ತ್ರುಪ್ತಿಯ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮೀಯಿಸಲಿ

ವೆಂಕಟೇಶ.

Leave a Reply