Archives Contact Font problem? Click hereSoftware  
~r 5 d 6(m} 2001)
Editorial
Spicy
Poetry
Articles
Biographies
Humour
Criticism
Health
Recipes
For Children
Entertainment
Stories
Miscellaneous
Letters
Copyright
© Copyright 1997- 2000
U. B. Pavanaja. All rights reserved. Copyrights of
articles belong to respective authors.

vishva kannada won the prestigious Golden Web Award

Vishvakannada won the Blue Ribbon Website Award

o d a px Ƶ

}: d}rd{ u}~{ d D{{. ~p~p dg}Q d}rd{ u}~{ dg ~k{ OÔâ} g E[{. o dpg yK ~r{dⰹy{ E{. E{p ~{dp g. p. k}Q~R.
dâ}âQvâ ÉâªÐ©yâ{â E»ÝÖÉâ Àâ°yâ°K ~âpâª~âpê ÅÖgâ 4 dâ°îyâ° Èê©Ù}âÀâÃÖÈê ¥~âyâZdâyâË ¶ªgê©}âÝâù\ Éâ°pꩵâ+ª{âZ %Àâîª{â.
d}rd{[ }v{ p {⽵Xd ~p~p dy } ⰳp} g d. . ⰱZWxX.
d}Qv yX kyZ g$ }ַ"} g Uk. U. ~R.
m}âÉÖÀâÃÖ}âXîgê ÀâÃÖþ» yâªyâZuÖC}â Uª± h곩ÍâÇêÌâ°}â°Q ÉÖºÉâ·° ÅÖp⻩Ìâ° yâªyâZmCpâ° û{âP~âÚûpâ°Àâ mgâ»Kgê© ~âZ~âZzâÀâ°ÀÖÐpâ°Àâ ~Xrp dy } kdZd.

~k: % d}Qg} ⰵ곩gz . . mg⬩: ~k yK {} ~âÀâ}âmîª{â. d}Qv{ uC} dp ~k{ ⰳp} g U. uQ.
py{ ~Z{P EªÐ[ÍÒ d, Àê°ôÉâ³î}â¶[ ÀÖÉâÀÖÐ{âM v Ap. d. }pxpp d{ g |}p{p. %p ʩ}}Q dy d y]{ hr}g }}~g UkÒ. . 곩ⰵpp.

dy: Z~{pmp %p IyKp g}yK , k}QƩp dx %p pΰy `d}rd', y dg %p yK . d. pƩ{Zdp %p ~Xʩ.

X: X dyg{ d{ O d ]~{ dzg d. }pⰳ.
~{d v ⰰ. . ~}m %p A|ⰾd gQ~Zưg pdyg.

Ap곩gX: {hy{ g$ } g 2 v s. U}. dJpm.

%vg: }ⰶ[ ڥ v g$ pg: m֪Щp, p v, v Iv, Z٪v, .

d"g: v %}~ pm} %p m}Z ~Kd }d"{ dz . p{Zⰳ %p o곩~} dzg g 4.

}곩pm}: {p yZg ֶd 7p[ ֶv {˩d %곩d ~sp yZ ~ ֱ }dp.

dz: d. Z꩹ Z p p pgy.

Eyp: d}Qv yX{[ ~vp d⽻g a{ ưd_.
~Z U. U}. ⰳp %p ~Z| gp@.

Wv}: dâ}âQÚgâpâ° yâÀâ°W{ê© i{ÖÌâ°Ë{â Ipâ°Ôâ¶[ }ê©yÖvâ°»Kpâ°Àâ ±gê$ Éâª~Ö{âdâpâ {â°ÿÙ.

yK }dp, }gg g ưW{.

Tally Solutions  Pvt Ltd.   Bangalore

{ gyK?
p [ v (~ }곩 ~ZK) ~v{ Odd d}Qg p?
IyKp
}ⰰyK
~y} mg{
g$y

Best viewed on
Netscape Communicator and at 800 * 600 screen resolution

Old Issues

Contact us

Font Problem?

Learn Kannada