Archives Contact Font problem? Click hereSoftware  
Editorial
Spicy
Poetry
Articles
Biographies
Humour
Criticism
Health
Recipes
For Children
Entertainment
Stories
Miscellaneous
Letters

%ypuַ{â¶[ dâ}âQvâ g g drDpp?

v ⰰ. . ~}m

Dr. U. B. Pavanajad}Qv{ %ypuַ EyK g} ``Ys''D Ƶַ dX} 곪{. o dg{ py p} ~Zd p~{[, d곩, dxm, yx }W}Q A{.

uC}{ {ⰶ[ ~$vy o yyZuC}{ A"p{ⷳ[ } E}Q +}{}Q ֺd{. o |}g } rD k+yK 곩{p yZ |X. E{Mp ַ{. AK Epd. AK ⰳvⷰ }b dꩪZdd.

}g곩r{ {d[, ֪Zd ʩ}{[ g E{ ~pyK %p? m, E{[ {{p A"p{ %ypuַ{[ d}Qv E}QD d곩 Agⷰ pdp{ ~ZyQ O}} ַ{. pdp{ yg %[ dy %dg dpxpgyKp. gxd}Q d~Xrp U{ dpⰰyK d_yp p. drD yW d곩ⰶ[ A}{ ~d" 곬d 곬 Zy { UD I{pg dxJⰰ. }W %uC} O}곩 e-mail ΰ{갪{ m d+d\p ⰳp g{p yp{ }곩v{p E{Mp. E{d" yK %ypuַ{ %gyX}Q d_x %z ypꩻ dgyK{.

E[ d}Qv ⯻ Ef, d}Qv %⽬P ~Zdp, d}Qv Ƶ]{Xgz %dy ``d}Qv dⷰ Lg'' d}Qgg %{pⷳ[ Ƶ]{{Xy Ep d}Qgg p־ Lggd. ⰰ{Zx{ ~Kdg %gyX dvd곪vy %ypuַ{ⷳ[ p} d{ % ⰳvd. o sD}[ o { d}Qv Ƶ]{X{ dⰷ~ v U. U. dⷱ %pv} ``d}Qv gxd ~yK'' }v{ yKp kkg Xz. d}Qv yX{ ZⰪd}Q, ⯻ }Q, d W}Q , % d o U[ Lg{ yy Agd{. %ypuַ{[ E}Q 23 g[ gZ yX, ⯻, d dy Kp ~Zp{ {g d}Qv Ƶ]{Xg, d}Qv ⯻ {˩}ַg }b vd. E»K©kêgê dâ}âQvâ Àâ°yâ°K ÉâªÉ⯻ ¾{êË©µâ}Ö·Ìâ°{âÀâpâ° %ªyâpâuÖ·{â¶[ yâÀâ°W yÖxÀâ}â°Q ¾Æ°Ëû{ÖMpê. E{â}â°Q ÀâÃÖ}âX Àâ°°ÙXÀâ°ª»ZgâÔâ° I{Ö&sû{âMpâ°. %{âpâ¶[ yâÀâ°W EÈÖfêÌâ° ±gê$, EÈÖfêΰª{â ¾©vâ°Àâ ~âZµâûKgâÔâ ±gê$ ÀâÃÖyâZ ÆÀâpâgâÔâ° ·ÅâXÆÀê. dâ}ÖËrdâ, dâ}âQvâ{â ÉâÀâ°gâZ ÀâÃÖþ» ·ÅâXÆ·[.

}g okg A{ Upv ⰳp d %}g[ Upv hr}g}Q {p pd Lg mM % %zgyK{. }g fXy g Uk. Ap. %p g$ pg, , {pֹ yK. d}Qv ⯻ Efg ~{p, Щy}yX %dvư {pֹ fX drDp. %[g ~{p ư} 갩⬪{ E[ U y y! lⷲv{ ZdZ}y yK yK ~ZⰻQ{g {곩 ~Kd{[ Bio-data Ep{ ΰy. %{}Q dbpdb d, pyK U{ p g Tg ⰳp } {Ⱚַ {M.

a{ } {pֹ ⰳd ~ dlg 곩{g pֵ d֬yK. } 곩{ }yp {곩 ~Kd y{ U{p y ``p{d\'' U{p. rD }Kg dgvdΰy. d+y a{ ~r dbpdb { %dvư }dp p. a{d" d k yp. d}g dgr{[ g{Mg p dg y! %{}Q { g 곩 {}}Q d곪v ~Zdsΰy!!

d}Qv yK ⯻ Efⰶ[p Ýê³Çêgê©Ú I{ê³X©ÐgâÔâ }dpg yK{ I{p: }} %갩d{ dXd" 곩{Mg %[} d}Qv h{[ }yX {˩p Zⰻ |X dp ``d}Qv u}~{ }yXg 곩 yK. U[ g{?'' U{ }}Q}Q ~ZQ{p. d}Qv yK ⯻ Ef , ~d{p p ({˩d, ms {˩d), {pֹ fX, EyXg}Q {. %p pg곪g %갩d֬{ gg { d}Qv }d" s {p. %[ }dp Ⱚ %p}Q 갩ʾ{ 갩g %{{p } d{ 곩 Ep, %{ U[ {pⰱ{ꪱ dv v{ ~ %sD{p. o hr} }v{g }־}Q %갩d{Èê[© E{M{{ }Q{ Kd %g vⷰ Ag⶷[. Zⰻ |X dp ~ %갩d yⷰ{ }yp yW d %}}Q }}g E ⰳd p{ y곩d곪vp.

E{ O}}Q y곩yK{?
gZ %ypuַ{[ p{M pd? Opd? UDpd? U g$ k{, %{}Q dK dvy %{ ⰷ[?

*****

UÄZÈÒ 2001pâ Ƶâ]dâ}âQvâ ÉâªädêÌâ°¶[ gâxdâ yâªyÖZªµâgâùgê ÉâLù©Ìâ° ÀâÃÖpÖr yêîgê ƺûpâ°Àâó{âpâ ±gê$ äªyâ}ê }âvêû{êMÀâó. o yêîgêÌâ°}â°Q yêgê{â° ÝÖdâ°Àâó{ê© aùyꪱ »©ÀâÃÖË}âdê" ±ª{â° Àâ°°ÙXÀâ°ª»Z UÉÒ. Uª. dâ½ÍâJ %Àâîgê o ±gê$ Àâ°}âÆÌâ°}â°Q ÀâÃÖÚd곪Ú{êMÀâó. }âÀâ°W Àâ°}âÆgê ÑÆgê³r°D Àâ°°ÙXÀâ°ª»Z UÉÒ. Uª. dâ½ÍâJ %Àâpâ° o yêîgêÌâ°}â°Q pâ{â°M ~âÚû{ÖMpê. Ìâ°°ÑKÌâ°°dâKÀÖ{â ÀâÃÖ»gê ÏêÈê dê³rD Àâ°°ÙXÀâ°ª»ZÌâ°Àâîgê |â}âXÀÖ{âgâÔâ° ÝÖgâ³ %«}âª{â}êgâÔâ°.