ಬೆಸೆದ ತಂತಿ ಬೆಸೆದ ಹಕ್ಕಿ

IMG_0148 (2)
ಬೀಳಾಕಾಶ ಬೋರು ಎನಿಸಿ
ತಂತಿಗಳನು ಎಳೆದರು
ತಂತಿ ಸಾಲದೆಂದುಕೊಂಡು
ಹಕ್ಕಿಯೆರಡು ಬಂದವು
ಬೆಸೆದ ತಂತಿ ಬೆಸೆದ ಹಕ್ಕಿ
ಹಿಂದೆ ಅಗಾಧ ಆಗಸ
ಚಿತ್ರ ರಚಿತ ರೀತಿ ನೋಡಿ
ಬಯಲಿಗಾಯ್ತು ಸಂತಸ
ಪಕ್ಕಿಗಾನಕಿಲ್ಲಿ ತಂತಿ
ಪಕ್ಕವಾದ್ಯವಾಗಿ ಮಿಡಿದ
ರೀತಿ ಕಂಡು ಸುತ್ತಲಿರುವ
ಮರಗಿಡಗಳು ತೂಗಿವೆ
ಖಾಲಿಗೊಂದು ಅರ್ಥ ಬಂದ
ಮೌನವಳಿದು ಗಾನ ಹರಿದ
ರಂಗಮಂಚಕೀಗ ಮಳೆಯು
ಇಳಿದು ತಾನು ಬರಲಿದೆ
ಕೊಡೆಯ ಹಿಡಿದ ನೀವೆಲ್ಲರು
ಗಗನಮುಖಿಗಳಾಗಿ ಬಂದು
ಉಚಿತವಾಗಿ ಖಚಿತಖುಷಿಯ
ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ
– ಸುಶ್ರುತ ದೊಡ್ಡೇರಿ

Leave a Reply